اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

قابل توجه مشتریان بانکها

قابل توجه مشتریان بانکها
از حمل و جا به جایی پول نقد به میزان زیاد جدا"خودداری کنید و حتی الامکان از چکهای تضمینی یا حوالجات استفاده نمائید.
معمولا"افرادکیف قاپ در اطراف بانکها به دنبال فرصت هستند،بنابراین هنگام دریافت پول از بانک مراقب اطراف خود،خصوصا"موتورسواران باشید.
از به نمایش گذاردن پول همراه جدا"خودداری نمائید.
در صورت امکان هنگام حمل پول از اتومبیل استفاده نموده و از پیاده روی بپرهیزید.
هنگام حمل پول از خیابانهای خلوت تردد نکرده و در صورت داشتن پول،کیف دستی خود را به سمت دیوار یا جوی آب حمل کنید.
هنگام خروج از بانک از قراردادن پول در کیسه های نایلونی جدا"خودداری نمائید.
وجوه نقد خود را تا زمانیکه مسئول باجه از شما تقاضا ننموده است ،روی میز پیشخوان بانک قرار ندهید.
اگروسیله نقلیه شخصی اعم از اتومبیل ،موتورسیکلت و دوچرخه دارید،قبل از ورود به بانک در پارکینگ یا محل مطمئن پارک نموده و تجهیزات ایمنی آن را دقیق انجام دهید.
چنانچه به عللی مجبور هستید پول نقد را در کیف یا ساک دستی  و غیره حمل نمائید ،سعی کنید از اقوام و دوستان خود به عنوان همراه و مرافب کمک بگیرید.
در صورت پنچر شدن مشکوک و غیر عادی اتومبیل ،ابتدا وجوه همراه را در جای مطمئن قرارداده و دربهای اتومبیل را قفل و با هوشیاری رفع اشکال نمایید.
به هنگام حمل پول یا اسناد با ارزش مراقب نزاع و درگیری یا تصادفات مشکوک و ساختگی باشید
ساعت : 10:57:00
تاريخ : 1395/07/06