مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

دکتر مجتبی عزیزیان
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88874180
نمابر : 021-82932810
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱