مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

دکتر سیدمحسن فاضلیان
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-82932804
نمابر : 021-88875670
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم