اداره کل تسهیلات تبصره ای اداره کل تسهیلات تبصره ای

سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای
تلفن : 021-88779462
نمابر : 021-82932635
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم -کدپستی:1994763811

معاون اداره کل تسهیلات تبصره ای
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم -کدپستی:1994763811
تلفن : 021-82932740
نمابر : 021-82932635

ساختار سازمانی ساختار سازمانی