اداره کل گزینش اداره کل گزینش

رییس اداره کل گزینش
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم کدپستی:1581746113

معاون اداره کل گزینش
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم - کدپستی:1581746113
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729

ساختار سازمانی ساختار سازمانی