اداره کل آموزش اداره کل آموزش

رییس اداره کل آموزش
تلفن : 021-88519635
نمابر : 021-88519634
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش-کدپستی1556916811

معاون اجرایی اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش- کدپستی:۱۵۵۶۹۱۶۸۱۱
تلفن : 021-88519637
نمابر : 021-88519644
معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش- کدپستی:1556916811
تلفن : 021-88519636
نمابر : 021-88519644

ساختار سازمانی ساختار سازمانی