اداره کل آمار واطلاعات اداره کل آمار واطلاعات

رییس اداره کل آمارو اطلاعات
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴

معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم - کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
معاون اداره کل آمار و اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66701908
نمابر : 021-66709638

ساختار سازمانی ساختار سازمانی