اداره کل بازرسی اداره کل بازرسی

رییس اداره کل بازرسی
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-26230588
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 -کد پستی: 1917793561

معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 -کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-26230644
معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 - کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26230699
نمابر : 021-26230699

ساختار سازمانی ساختار سازمانی