سقف انتقال وجه از درگاه های الکترونیک بانک مسکن سقف انتقال وجه از درگاه های الکترونیک بانک مسکن

ساتنا(حساب)

شروع از 150.000.000ریال

پایا(حساب)

شروع از 1 ریال

انتقال وجه داخلی از طریق حساب

انتقال وجه داخلی از طریق کارت

انتقال وجه شتابی

نوع تراکنش

درگاه الکترونیک

تا 250.000.000ریال

 تا 250.000.000ریال

250.000.000ریال

100.000.000ریال

100.000.000 ریال

اینترنت بانک

از طریق رمز OTP:

 تا1.000.000.000ریال

از طریق رمزOTP:

تا1.000.000.000ریال

(سقف هر تراکنش 500.000.000ریال)

از طریق رمزOTP تا 500.000.000ریال

از طریق رمزOTP تا 100.000.000ریال

 250.000.000ریال

 250.000.000ریال

250.000.000ریال

100.000.000ریال

100.000.000ریال

همراه بانک

-

 50.000.000ریال

150.000.000ریال

100.000.000ریال

-

تلفنبانک

-

150.000.000ریال

100.000.000 ریال

کارت به حساب

100.000.000 ریال

100.000.000ریال

دستگاه خودپرداز

 500.000.000ریال

500.000.000ریال

-

100.000.000 ریال

150.000.000ریال

وب کیوسک

-

-

-

150.000.000ریال

150.000.000ریال

پایانه شعبه

 
تاریخ ویرایش1399/11/1- 15:15