مدیریت شعب آذربایجان-غربی مدیریت شعب آذربایجان-غربی

بازگشت

مدیریت شعب استان آذربایجان غربی - معاون مالی و فناوری

یوسف پورعین اله صوفی حسن
مدیریت شعب استان آذربایجان غربی - معاون مالی و فناوری
تلفن : 044-33459712
نمابر : 044-33453199
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده